Інформація про кафедру

Історія кафедри

Кафедра менеджменту створена у березні 1998 року у складі 5 викладачів для забезпечення освітньо-професійної підготовки спеціалістів зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», а відтак – з бакалаврів і магістрів зі спеціальності 073«Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування».

На зазначених спеціальностях з 1997 року викладачами кафедри підготовлено велику кількість молодих фахівців – понад 2 тис. висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів з новим ринковим мисленням, що становить великий внесок у розвиток економіки країни.

Поряд з підготовкою фахівців-управлінців кафедра здійснювала підготовку і викладацьких кадрів. Кількість викладачів кафедри щороку зростала за рахунок випускників аспірантури, які успішно захистили кандидатські дисертації. У період з 1998 року по 2007 аспірантура при кафедрі здійснювала підготовку кадрів за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління планування та регулювання економікою» з 2007 року – за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка і управління національним господарством», 2016 року за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Очолює кафедру менеджменту проф. Кундицький Олександр Олександрович.

Кафедра сьогодні

Викладачі кафедри досліджують теоретико-прикладні  проблеми сучасного менеджменту. Розвиток наукової школи забезпечується насамперед за рахунок видання сучасних підручників і навчальних посібників, а також за рахунок використання, нових, інтерактивних методів ведення навчання.

Місія кафедри менеджменту – формування лідерів та  підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері менеджменту і адміністрування.

На кафедрі працює 20 викладачів, зокрема 4 доктори наук, професори, 12 – кандидатів економічних наук, доценти, 1 старший викладач, 3 асистентів, 1 з яких працює за сумісництвом посад. Кафедра підготувала 3 докторів наук, більш як 25 кандидатів економічних наук.

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін для студентів університету, в тому числі і для спеціальності 073 – Менеджмент: «Менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Господарсько-правове адміністрування», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент», «Управління змінами», «Державне регулювання економіки», «Державне та регіональне управління», «Екологічний менеджмент», «Економічна діагностика», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Комунікативний менеджмент», «Контролінг», «Логістика», «Маркетинг», «Операційний менеджмент», «Організація і планування діяльності підприємств», «Організація підприємницької діяльності», «Організація праці менеджера», «Самоменеджмент», «Соціальне управління», «Соціально-економічне прогнозування», «Теорія організації», «Університетська освіта: Вступ до фаху», «Управління інноваціями» тощо.