Замроз Марʼяна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Дисертація «Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості», 2014 р.

Публікації

Статті у фахових виданнях:

 1. Замроз М. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. В. Замроз, В. В. Яцура // Економічний аналіз: збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет, 2011. – Вип. 8. – Частина 2. – С. 150-154.
 2. Замроз М. В. Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / М. В. Замроз // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. ‑ Вип. 1. – С. 217-222.
 3. Замроз М. В. Системно-процесний підхід як базовий елемент управління конкурентоспроможністю підприємства / В. В. Яцура, М. В. Замроз // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні» / ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 26. – Частина 2. – С. 339-345.
 4. Замроз М. В. Особенности кластеризации молокоперерабатывающей отрасли региона / М. В. Замроз // Научный журнал «Теория и практика общественного развития». – Краснодар : ООО Издательский дом «ХОРС», 2013. – Вип.8. – С. 370-373.
 5. Zamroz M.Modernization of the evaluation of the competitive ability of milk processing companies / O. Kriveshko, M. Zamroz // «Moral potential of the society: reproduction preservation and intensification issues». – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 181-186.
 6. Замроз М. В. Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2782.

 В монографіях:

 1. Замроз М. В. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / М. В. Замроз, А. В. Нестерович // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 250-275.
 2. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.

 Нефахові статті:

 1. Замроз М. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств / В. В. Яцура, М. В. Замроз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2011. – Вип. 2. – С. 146-154
 2. Замроз М. В. Оцінка конкурентоспроможності молокопереробних підприємств / М. В. Замроз // Вісник Одеського національного університету, 2013. – Том 18. Випуск 1/1. – С. 130-134.

Публікації у збірниках тез:

 1. Замроз М. В. Якість як основна умова входження української продукції на міжнародний ринок / М. В. Замроз // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 157-158.
 2. Замроз М. В. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / М. В. Замроз // Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку національної економіки України». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 193-194.
 3. Замроз М. В. Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах». – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2012.– С. 33-35.
 4. Замроз М. В. Культура конкуренції в системі управління конкурентоспроможністю підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– С. 122-123.
 5. Замроз М. В. Регіональні особливості розвитку харчової промисловості України // Матеріали І міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України». – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 92-93.
 6. Замроз М. В. Кластер як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях». – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013. – С. 52-54.
 7. Замроз М. В. Сучасний стан харчової промисловості України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів». – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013. – С. 80-83.
 8. Замроз М. В. Мотивація менеджерів як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали науково-практичної конференції «Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
Замроз Марʼяна Володимирівна
Контактна інформація
Stay in Touch