Сенишин Оксана Степанівна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Тема докторського дослідження: Соціально-економічне  прогнозування  розвитку  продовольчого комплексу України (2017); спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

Тема кандидатського дослідження: Організаційно-економічне забезпечення процесу ділового планування у корпоративному секторі  України (2007); спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

Наукові інтереси:

теоретичні і практичні проблеми організації процесу ділового планування у корпоративному секторі економіки України; проблеми розвитку кондитерської промисловості України; прикладні засади організації управлінської діяльності; проблематику стратегічного, корпоративного та фінансового управління, державного регулювання економіки; планування та прогнозування розвитку вітчизняного продовольчого комплексу.

Навчальні дисципліни:

 • “Менеджмент”
 • “Менеджмент організацій”
 • “Соціально-економічне прогнозування”
 • “Корпоративне управління”
 • “Маркетинг”

Автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць.

Монографії:

 1. Піцур Я. С. Ділове планування розвитку корпоративного сектора економіки України : [монографія] / Піцур Я. С., Горинь М. О., Сенишин О. С. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 2. Сенишин О. С. Соціальний розвиток українського села як передумова досягнення сталого економічного розвитку країни / О. С. Сенишин // Актуальні проблеми розвитку економіки України : монографія / під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 204-233.
 3. Сенишин О. С. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України: колективна монографія / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 4. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 5. Сенишин О. С. Світовий досвід державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу: методика та перспективи його застосування в Україні / О. С. Сенишин, Л. М. Томаневич // Актуальні проблеми розвитку економіки України : монографія / під ред. Р. І. Тринька, Я. С. Піцура. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 117-137.
 6. Сенишин О. С. Социально-економческая оценка продовольственного комплекса Украины : [монография ] / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2014. – 130 с.
 7. Сенишин О. С. Продовольчий комплекс України як об’єкт теоретико-методологічного аналізу / О. С. Сенишин // Економічні системи : монографія / за ред. Г. І. Башнянина. – Т. 4. – Львів. : Ліга-Прес, 2013. – С. 407-439.
 8. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації національної екологічної політики в Україні: колективна монографія: Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : [монографія] / О. С. Сенишиин, М. С. Сенишин // за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 336-344.
 9. Сенишин О. С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография  / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, М. С. Сенишин.  – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.

Підручники:

 1. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. (з грифом МОН)

Навчальні посібники:

 1. Яцура В. В. Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник / В. В. Яцура, О. С. Сенишин, М. О. Горинь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка,2010. – 412 с. (з грифом МОН);
 2. Горинь М. О. Корпоративне управління : навч. посібник / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 642 с. (з грифом МОН);

Останні наукові публікації:

 1. Сенишин О. С. Методика оценки наращивания экспортного потенциала продовольственного комплекса Украины / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Science Reviev is an international, Austriya, Viena/ English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 2 (March-April). – Viena: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – Р. 236-240.
 2. Сенишин О. С. Екстраполяційні методи прогнозування як інструмент передбачення оптимальних обсягів споживання продукції вітчизняного продовольчого комплексу / О. С. Сенишин // Молодіжний економічний дайджест: наук. електронний журн. – № 1 (1). – К.: ДВНЗ “КНЕУ імені В. Гетьмана”, 2014. – С. 26-32.
 3. Сенишин О. С. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на світових ринках / О. С. Сенишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”: збірник наукових праць / головний редактор К. С. Шапошников. –  Вип. 6/2014. – Ч. 2. – Херсон, 2014. – С. 58-60.
 4. Сенишин О. С. Використання методики трендового аналізу для забезпечення споживчих потреб населення України продовольчими продуктами / О. С. Сенишин // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 33. –  Ч. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 163-173.
 5. Сенишин О. С. Екстраполяційні методи прогнозування як інструмент формування споживчих потреб вітчизняного продовольчого комплексу / О. С. Сенишин // International Scientific Jornal Euro-American Scientific Cooperation: research apticles / Responsible editors: Tonkyh S., Mintz A. – Hamilton, Canada: Accent Graphics Communications, 2014. – Volume 6. – P. 9-16.
 6. Сенишин О. С. Роль соціально-економічного прогнозування у структурі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Випуск № 2/2014. –  Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 347-351.
 7. Сенишин О. Роль соціально-економічного прогнозування у структурі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу України / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – Випуск № 2/2014. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 347–351. (0,5 друк. арк.) . [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 8. Сенишин О. Теоретичний аналіз дослідження суті прогнозування як інструменту передбачення продовольчих потреб / О. Senyshyn // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2016. – Volume 1. – Issue 1. –  Р. 68–71. (0,2 друк. арк.) [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 9. Senyshyn O.  On the problem of study of the meaning of the notion “food production complex” / О. Senyshyn // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2015. – Volume 1. – Issue 2.  – Р. 108–111. (0,2 друк. арк.) [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 10. Сенишин О. С. Сутність та структурно-функціональна характеристика продовольчого комплексу України / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – Випуск № 4/2015. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2015. – С. 250–255. (0,3 друк. арк.) . [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 11. Сенишин О. С. Продовольча інфраструктура у системі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу / О. С. Сенишин // Економіка. Управління. Інновації. Cерія : Економічні науки : електронне наукове фахове видання.  –  Житомир : Житомирський державний університет імені І. Франка, 2016. –  № 1.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_22. (0,3 друк. арк.) [Видання включено до наукометричної бази даних Google Академия, Science Index, Index Copernicus International].
 12. Сенишин О. С. Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції / Майовець Є. Й., О. С. Сенишин // Економіка. Управління. Інновації. Cерія : Економічні науки : електронне наукове фахове видання.  –  Житомир : Житомирський державний університет імені І. Франка, 2016. –  № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_22. (0,35 друк. арк.; особистий внесок автора: запропоновано використання конкретних індексів у процесі ціноутворення на ринку продовольства) [Видання включено до наукометричної бази даних Google Академия, Science Index, Index Copernicus International].
 13. Сенишин О. С. Структура природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу та оцінка його ефективності / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – Випуск № 9 / 2016. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2016. – С. 188–192. (0,5 друк. арк.). [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 14. Сенишин О. С. Application of  SWOT-analysis method in forming the organic farming development strategy in Ukraine / О. Senyshyn // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2017. – Issue – Volume 3. – Р. 87–93. (0,2 друк. арк.) [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 15. Senyshyn O. S. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion: Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monography / S. Senyshyn (Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference). – Warsaw: Center of European Projects, 2017. – P. 295-311.
 16. Сенишин О. С. Формування стратегічних напрямів розвитку органічного землеробства в України з використанням методики SWOT–аналізу / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – № 10. –  С. 112-120. – Режим доступу до журналу: htpp:// economyandsociety. in.ua. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 17. Сенишин О. С. Аналіз витратних та результативних показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Глобальні та національні проблеми економіки: [фахове видання]. – Випуск № 18/2017. –  Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 138-145. [Видання включено до наукометр. бази Index Copernicus International]
 18. Сенишин О. С. Організаційно-інституційні засади державного цільового програмування охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 14. –  Ч. 2. – Ужгород, 2017. – С. 114-118.   [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International]
 19. Сенишин О. С. Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації державної екологічної політики в Україні / О. С. Сенишин, М. С. Сенишин // Економіка. Управління. Інновації. Cерія : Економічні науки : електронне наукове фахове видання.  –  Житомир : Житомирський державний університет імені І. Франка, 2017. –  Вип. 2.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_11. – [Фахове видання]. [Видання включено до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Science Index, Index Copernicus International]
 20. Сенишин О. С. Оцінка результативності виконання показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка та суспільство // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – Випуск 13. –  С. 277-284. – Режим доступу до журналу: htpp://economyandsociety.in.ua. – [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 21. Senyshyn O. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the state targeted pragrams for protection of natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N. Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .–  No 5 December. – Riga: Baltija Publishing, 2017. – P. 391-399. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science]
 22. Senyshyn O. S. Application of  SWOT–analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of success of the food industry in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj // Zarzadzanie I Finanse: Journal of Management and Finance: Sopot: Zaklad Poligrafii Universytetu Gdanskiego, 2018. – Vol. 16. –  № 1.  –  S. 187– 201. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 23. Сенишин О. С. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики  SWOT–аналізу / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Фаховий науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том  – Вип. 4 (69) 2018.– Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2018. –  С. 50-56. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 24. Senyshyn O. S. Using the world experience of developed countries in formation of directions for improving the process of development and implementation of government targeted programs for natural environmental protection / О. Senyshyn, M. Olikhovska // Baltic Journal of Economic Studies:scientific journal. – Vol. 4 (2018) . –  No 5  – Riga: Baltija Publishing, 2018. – P. 305-314.  [Видання включено до наукометричної бази IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science].
 25. Сенишин О. С. Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – Вип. 36.  Ч. 1. – 2018.– Одеса, 2018. –  С. 66-70. [Фахове видання].  [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
 26. Сенишин О. С. Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // ІНТЕЛЕКТ ХХІ // Науковий економічний журнал. – Київ: Національний університет харчових технологій ГО “Інститут проблем конкуренції”, 2019. – Випуск 1/2019. –  С. 42-46. [Фахове видання].  [Видання включено до науком. бази Index Copernicus]
 27. Сенишин О. С. Аналіз державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні / О. С. Сенишин // Економіка, бізнес-адміністрування, право: Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – Випуск №3 (3), 2017. – С. 62-72. – Фахове видання.
 28. Сенишин О. С. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. С. Сенишин, О. О. Кундицький // Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук. – № 10 (2018). –  Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2018. – С. 70–75. – Фахове видання.
 29. Сенишин О. С. Напрями вдосконалення процесу розробки та реалізації державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні: світовий досвід розвинутих країн / О. С. Сенишин // Інфраструктура ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал. – Одеса: 2019. – Випуск 28. – C. 224–232. – Режим доступу до журналу: htpp://market-infr.od.ua/uk/28-2019. Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
 30. Senyshyn O. S. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine / О. Senyshyn, O. Kundytskyj, O. Klepanchuk // Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. – Issue 11(2) . –  Czech Republic: Tomas Bata University in Zlin Centre, 2019. – P. 130-143. http://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
Сенишин Оксана Степанівна
Контактна інформація
Stay in Touch