Кундицький Олександр Олександрович

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, завідувач

Посада – завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту

Докторська дисертація – Економічне регулювання відтворення факторів виробництва шифр – 08.00.03.

Сфера наукових інтересів:

Відтворення факторів виробництва у вітчизняній економічній системі

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Аналіз господарської діяльності

Публікації:

  1. Кундицький О.О. Теорія організації. Підручник. / І.І.Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 176 с.
  2. Кундицький О.О. Регулирование финансовой базы воспроизводства факторов производства. Моногравия. / А.А. Кундицкий – Германия LAP LAMBERT Academic Publishing – 647 с.
  3. Кундицький О.О. Зарубіжний досвід кредитування підприємств аграрного сектора / О. О. Кундицький,Н. С. Чопко // Формування ринкової економіки. –2012.  Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. . – С. 211-216
  4. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
  5. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
  6. Кундицький О.О Ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного періоду / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції „Економічна кібернетика – інженерія економіки” – 22 – 23 квітня 2013 р. – Тернопіль – с. 85 – 88.
  7. Кундицький О.О. Ефективність капіталізації гіпокапіталізованих економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали дявятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Простір і час сучасної науки” – 22 – 24 квітня 2013 р. – Київ – с. 1 – 3.
  8. Кундицький О.О. Інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції „Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України” – 20 – 21 травня 2013 р. – Тернопіль – с. 34 – 36.
  9. Кундицький О.О. Основні типи капіталізаційних ефектів у різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.8 – С.172 – 177
  10. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.7 – С.120 – 124
  11. Кундицький О.О. Поняття капіталу як матеріальної основикапіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Економічні науки № 4 (253) – 2013 – С. 4 – 10.
  12. Кундицький О.О. Вплив фактора часу на ефективність капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ mezinarodni vedecko-prakticka konference « Efektivni nastroje modernich ved – 2013» – 27 dubna – 05 kvetna 2013  – Praha. – c. 41 – 44/
  13. Кундицький О.О. Основніттипи капіталізованих ефектів в різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Europejska nauka XXI powieka – 2013 ” – 07 – 15 maja 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
  14. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О.// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2012 вип. 22.14 – С.166 – 173
  15. Кундицький О.О. Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy IХ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe naukowejbdzialnosci – 2013 ” – 07 – 15 stycznia 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
  16. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012 ” – 07 – 15 grudnia 2012 – Przemysl. – c.47 – 50
  17. Кундицький О.О. Взаємозв’язок лібералізації та капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за VIII международна научна практична конференция „Achievement of high school – 2012” – 17 – 25 november – София. – с.49 – 51.
  18. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за IХ международна научна практична конференция „Новината за напреднали наука – 2013” – 17 – 25 май – София. – с.8 – 10.
  19. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення землі як фактора виробництва / Кундицький О.О., Дунас О.І. // Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 501 с. С. 312 – 368
  20. Кундицький О.О. Теоретичні засади економічного відтворення факторів виробництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» К.: КНЕУ, 2013. – С.182 – 185
  21. Кундицький О.О. Шляхи покращення ефективності державного регулювання вищої освіти в Україні / О.О. Кундицький // Проблеми та  перспективи  розвитку  економіки  і  підприємництва  та  комп’ютерних технологій  в  Україні:  збірник  тез  доповідей  Х  науково-практичної  конференції,  31  березня  –  5  квітня  2014  р.  /  Навчально-науковий  Інститут  підприємництва  та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – С. 188 – 190.
  22. Кундицький О.О. Державне регулювання економіки: підручник / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
  23. Кундицький О.О. Вдосконалення регулювання освіти як основного інституту розвитку робочої сили /  О. О. Кундицький, О. І. Грициняк  //  Науково-практичний журнал „Регіональна економіка та управління” – 1 (01)  березень 2014, С. 90 – 90 – 94.
  24. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент / О.О. Кундицький – Львів: «Новий Світ – 2000» – 288 с.
  25. Кундицький О.О. Прибуток як джерело інвестиційних ресурсів підприємств/ О.О. Кундицький // Теоретичні та прикладні  аспекти  аналізу  фінансових  систем:  Збірник  тез  ХІV Міжнародної  науково-практичної  конференції  аспірантів  та  студентів, 26-27 березня 2014 року / Відп. за вип. В. В. Рисін; Львівський інститут банківської справи Національного банку України. – Львів, 2014. – С.226 – 228.
  26. Кундицький О.О. До питання необхідності державного регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва / О.О. Кундицький // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 49. – 2013. С.211-217.
  27. Кундицький О.О. Інноваційний розвиток факторів виробництва в моделях економічного зростання / О.О. Кундицький // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 51. – 2014. С.114-121
  28. Кундицький О.О. Неефективність державного регулювання освіти та її причини / О.О. Кундицький // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 200 с.
  29. Кундицький О.О. Необхідність участі держави в реформуванні вищої освіти в Україні / О.О. Кундицький // Глобальні та національні проблеми економіки Випуск 4. – 2015 – Миколаїв – С. 177 – 180
  30. Кундицький О.О До питання податкового реформування та його впливу на виробництво агропромислової продукції / О.О. Кундицький //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна : збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа. –  Львів: ЛьвДУВС, 2015. –  Вип. 1. – С.105-112
  31. Кундицький О.О К вопросу необходимости реформирования высшего образования в Украине / О.О. Кундицький //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Austriya, Viena/ English / Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. – № 2 (March-April). – Viena: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. – Р.7 – 11.
  32. Кундицький О.О. Податки як основний стимул розвитку ринків АПК / О.О. Кундицький // Evropský časopis ekonomiky a managementu: науково-теоретичний журнал. – Чехія, 2015. – № 2. – С. 23-27
  33. Кундицький О.О. Стратегія державного регулювання імпортозаміщення в аграрному секторі України/ О.О. Кундицький // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – С. 70-73.
  34. Кундицький О.О.Роль внутрішніх джерел у фінансовому забезпеченні діяльності малих підприємств / О.О. Кундицький // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск. 7. – 2016. – С. 48-51.
  35. Кундицький О.О.Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / О.О. Кундицький // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Випуск 34. – Львів, 2016. – С. 82 – 86.
  36. Кундицький О.О. Оцінка податкового навантаження в умовах трансформаційних змін / О.О. Кундицький // Модернізація управління національною економікою: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (25—26 листопада 2016 р.). — К.: КНЕУ, 2016. — С. 114 – 117.
  37. Kudytsky A Liberalizm ekonomiczny w XX w. na Ukrainie / A. Kudytsky // Konferencja naukowa Ukraińska myśl polityczna i prawna XX wieku (27 kwietnia 2017 r.) Wrocław 2017— С. 84 – 87.
  38. Кундицький О.О. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки: Монографія / Г.І. Башнянин , С.М. Мацера, І.П. Андрушків, О.О. Кундицький, І.І. Свидрук. – Львів: Ліга Прес, 2017. – 104 с.
  39. Кундицький О. О. До питання зарубіжного досвіду загальнообов’язкового державного страхування та можливості його використання в Україні / О. О. Кундицький // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Випуск № 18/2017. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International].
  40. Кундицький О. О. Соціальне страхування та особливості його фінансового забезпечення в Україні / О. О. Кундицький // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. – 2017. – № 10. –  С. 94-100. – Режим доступу до журналу: htpp://economyandsociety.in.ua. – Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus].
  41. Kundytskyy O. Cross-border cooperation between Ukraine and EU countries as foundation for development of the Carpathian Euroregion / / О.О. Кундицький // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation: monograph. – Warsaw: Center of European Projects, 2017. – P. 201-224.
  42. Kundytskyy O. Financing the health care system in Ukraine // О.О. Кундицький // Konferencja naukowa Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (24-25 may, 2018) Wrocław 2018— С. 17 – 18.
  43. Kundytskyj O. Application of SWOT – analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of food industry in Ukraine // Oksana Senyshyn Oleksandr Kundytskyj // Zarzandzanie i Finanse. Journal of Management and – Gdansk, 2018. Vol.16. No 1. Part 1 – P.187-201.
  44. Кундицький О.О. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), C. 70-75 – Режим доступу до журналу: https://modecon.mnau.edu.ua  – Електронне фахове видання. [Видання включено до наукометричної бази DOI].
  45. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни „Управління людськими ресурсами” (галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”, спеціальність 6.030601 „Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф.  Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Чопко Н.С.; за наук. ред. проф. КундицькогоО.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 30 с.
  46. Кундицький О.О. Оцінка перспектив розвитку органічного землеробства в Україні з використанням методики SWOT–аналізу / О.С. Сенишин, О. О. Кундицький // Фаховий науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том 23.  – Вип. 4 (69) 2018.– Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2018. –  С. 50-56. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
  47. Кундицький О.О. Стан та перспективи подолання тіньової економіки у вітчизняній економічній системі / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Вип. 36. – 2018.– Одеса, 2018. –  С. [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
  48. Кундицький О.О Стратегії подолання вітчизняної тіньової економіки / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 205-210.
  49. Кундицький О.О Стратегії подолання тіньової економіки: теорія і практика сьогодення / О. О. Кундицький, О.С. Сенишин // НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – №1. – 2019.– С. 42-46 [Видання включено до наукометричної бази Index Copernicus]
  50. Senyshyn, O., Kundytskyj, O., & Klepanchuk, O. (2019). An Index Analysis for the Assessment of the Competitiveness of Food Products in Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(2), 130–143. https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09
  51. Oleksandr Kundytskyj, Mariana Vykliuk, Natalia Kovalenko, Igor Cret.  The Mechanism of the Industrial Enterprise’s Strategy Development Formation. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE).Volume-9 Issue-1, November 2019, Page No. 4325-4331. URL:  https://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-1/ [Видання включено до наукометричної бази Scopus]
Кундицький Олександр Олександрович
Контактна інформація
Stay in Touch