Кохан Маріанна Остапівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Назва кандидатської та докторської дисертації, шифр спеціальності, рік захисту:

Організаційно-економічний механізм санації підприємств, 08.02.03, 2008 р.

Сфера наукових інтересів:

 • Антикризове управління
 • Управління розвитком
 • Муніципальний менеджмент
 • Правове забезпечення управління

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • «Господарське законодавство»
 • «Договірне право»
 • «Економічна безпека та антикризове управління»

Публікації за останні 5 років:

 1. Кохан М. Підвищення якості надання муніципальних послуг на основі контролю критеріїв якості // Форум молодих науковців Львова. Збірник тез конференції: 20 листопада 2009 року // За заг. Ред. Лозинського О.М., Буника М.З., Кіянки І.Б. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2009 . – С. 190-192
 2. Кохан М. Антикризове управління підприємством:сутність та основні антикризові заходи / Кохан М., Басюк І. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 42. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 3. Кохан М. Стратегічна модель оптимізації маркетингових витрат: процесно-інвестиційний підхід / Кохан М., Пурська І. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 41(2). – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 4. Кохан М. Роль психологічних факторів у створенні комфортного простору для життя / Кохан М., Сало М. // Віра і розум: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. (3 грудня 2010 року, м. Львів).  – Львів: Тріада плюс, 2010. – С. 80-82
 5. Кохан М. Зміна ціннісних орієнтацій як передумова подолання кризи у суспільстві // Віра і розум: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2010 року, Київ). – Львів: Комісія у справах молоді УГКЦ, 2010. – С. 78-80
 6. Кохан М., Коновал Л. Проблеми та напрями реформування житлово-комунального сектора України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2001. – Вип. 24. – С. 192-198.
 7. Кохан М. Використання стратегічних інструментів управління як запорука ефективності санації підприємства // Економічний простір. 2011. – Вип. 48/1. – С. 270-279
 8. Кохан М. О. Основні проблеми у проектному управлінні та шляхи їх вирішення / М. О. Кохан, М. М. Сало Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 45. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 144-151
 9. Кохан М. Теоретичне конструювання організаційно-правового механізму муніципального контролю: системний підхід // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2011. Вип. 45. – С.284-293
 10. Кохан М. Кластерний аналіз локальних соціоекосистем в Україні [Текст] / Кохан М., Данилевич Н. // Міжнародна наукова-методична конференція, форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 3-4 жовтня 2012, Львів [Текст]. – Львів, 2012р. – С. 95-96.
 11. Кохан М. Державне сприяння розвитку будівництва доступного житла для молоді / Кохан М., Пінчак Л. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» , 19 квітня 2012 р. [Текст]. – Львів, СПОЛОМ. – 2012р. – С. 157-158.
 12. Кохан М. Проблемы жилищного рынка в Украине/ Кохан М., Пинчак Л. // Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития [Текст]: Материалы II Международной научно-практической конференции (28 декабря 2012 года), редкол.:Горохов А.А. (отв. Ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2012, 379 с.. – С.189-191
 13. Кохан М.О. Стратегія управління  соціоекосистемами / Данилевич Н.М. Кохан М.О. // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 – Вип. 31. – С.50 –57.
 14. Кохан М. О. Застосування методології SWOT-аналізу у процесі формування стратегії соціально-економічного розвитку міста / Н. Данилевич, М.Кохан, І. Рудник // Вісник Львівського університету. – Вип. 49. – Львів, 2013. – С. 379–390 . (не подано в звіт 2013 року)
 15. Кохан М. О. Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації / Кохан М. О., Шквірук І. М. // Молодіжний економічний дайджест : наук. електронний журн. – 2014. – № 1 (1). – C. 12-19.
 16. Кохан М. О. Планування соціально-економічного розвитку міста на принципах сталого просторового розвитку / Н. Данилевич, М. Кохан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. / за ред. С. М. Панчишина. – Львів, 2014. – Вип. 31.Ч.1 – С. 186–195
 17. Кохан М., Скопич О. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні на засадах муніципального менеджменту // Інтернет-конференція ТАНТ «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (30.09.10). – Доступно з: http://www.iconf.org.ua// index.php?option=com_content&task=view&id=663&Itemid=45

Монографії, підручники, посібники:

 1. Яцура В.В. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина І. навч. посібник / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 536 с.
 2. Яцура В.В. Господарське законодавство: у двох частинах. Частина ІІ. навч. посібник / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 206 с.
 3. Розвиток держаних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [текст]: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник,  М.О. Кохан та ін.); за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200с
Кохан Маріанна Остапівна
Контактна інформація
Stay in Touch