Грищук Анна Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, рік захисту – 1999 р.

У 2012 р. затверджено тему докторської дисертації «Управління змінами в господарській системі України».

Сфера наукових інтересів: управління змінами на макро- та мікрорівнях, управління проектами, управління знаннями, управління інвестиціями, інноваційні процеси в економіці, господарське право.

Навчальні дисципліни, що читаються:

 • Управління змінами.
 • Управління проектами.
 • Інвестиційний менеджмент.
 • Господарське право.

Наукові публікації :

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Юринець З.В., Грищук А.М. Роль инновационных изменений в усилении конкурентоспособности экономики государства / З.В. Юринець, А.М. Грищук // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 4. – С. 230-232. [Наукове фахове видання «Теория и практика общественного развития» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus НЭБ (Імпакт-фактор 0,139), UlrichsWeb, DOAJ, EBSCO, Citefactor, InfoBase Index].
 2. Мальська М.П., Грищук А.М., Масюк Ю.О. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи / М.П. Мальська, А.М. Грищук, Ю.О. Масюк // Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал / Інститут суспільної трансформації; редкол.: Н.О. Матвійчук-Соскіна (гол. ред.) та ін. – Київ: ТОВ ВКП «СТ-друк», 2015. – № 155 (11-12). – С. 78-81. [Наукове фахове видання «Економічний часопис – ХХІ» включене до міжнародних наукометричних баз: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., INFOBASE INDEX, РИНЦ, ERIH PLUS].
 3. Грищук А.М., Масюк Ю.О. До проблем визначення впливу розвитку туризму на національну економіку / А.М. Грищук, Ю.О. Масюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. – С. 26-33. [Наукове фахове видання «Економічний аналіз» індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar (h-індекс – 9), Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor].
 4. Грищук А.М. Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / А.М. Грищук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1. – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – 104 с. – С. 13-25. [Наукове фахове видання «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus].

Статті в інших фахових виданнях України:

 1. Грищук А.М., Лялюк Г. Логістична база системи дистрибуції підприємств / А.М. Грищук, Г. Лялюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збір. – Львів: Інтереко, 2011.- Вип. 26. – Ч 1. – С. 115-121.
 2. Грищук А., Осіпчук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збір. – Львів: Інтереко, 2011.- Вип. 24.- С. 108-112.
 3. Грищук А.М. Інновації в управлінні діяльністю підприємств. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – 292 с. – С. 198-204.
 4. Грищук А.М. Передумови здійснення структурних змін в господарській системі України. // Вісник Львівського університету. Сер. екон. – Львів: Світ, 2012. – Вип. 47. – С. 377-386.
 5. Грищук А.М., Дубинецька П.П. Управління змінами у процесі реформування податкової системи України / А. М., Грищук, П. П. Дубинецька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – № 769. – 2013. – С. 351-362.
 6. Грищук А.М., Ковалко М.О. Методологія формування інноваційної політики підприємства в умовах стратегічних змін // Формування ринкової економіки в Україні: наук. збір. – Львів: Інтереко, 2013.- Вип. 30. – С. 94-99.
 7. Грищук А.М., Шарко А.Р. Теоретичні основи інвестиційної діяльності банків / А.М. Грищук, А.Р. Шарко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 190-195.
 8. Грищук А.М., Уніят Х.І. Концесія як найпоширеніша форма державно-приватного партнерства в системі національного господарства // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Інтереко, 2014.- Вип. 33. – С. 31-36.
 9. Грищук А.М., Уніят Х.І. Роль державного регулювання у забезпеченні реалізації механізму державно-приватного партнерства / А.М. Грищук, Х.І. Уніят // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. – Львів: Світ, 2016.- Вип. 53.

Монографії:

 1. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири [Текст]: монографія / А. Грищук, Н. Данилевич Н., О. Макара, С. Урба, З. Юринець]; за наук. ред. З. Юринець. – Вежа – Друк, 2012. – 292 с.
 2. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / [Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець]; за наук. ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.
 3. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець] за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300 с.

Навчальні посібники:

 1. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О.Господарське законодавство: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – У двох частинах. Частина І (лекційний курс). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 502 с. (з грифом МОНмолодьспорт України).
 2. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний курс: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 180 с. (з грифом МОНмолодьспорт України).
 3. Управління змінами: навчальний посібник. / О.Є. Кузьмін, В.В. Яцура, І.І. Грибик, А.М. Грищук, Н.В. Смолінська, М.Б. Гункевич, М.В. Замроз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 с.

 

Захист кандидатських дисертацій аспірантів:

 1. Кравчук Ірина Валеріївна, тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління розвитком сфери туристичних послуг України», дата захисту: 23.11.2011 р.
 2. Гункевич Маріанна Богуславівна, тема дисертації: «Управління туристичним потенціалом у національній економіці України», дата захисту: 23.04.2014 р.
 3. Дубинецька Павлина Петрівна, тема дисертації: «Податкове регулювання в системі управління національним господарством», дата захисту: 21.04.2015 р.
 4. Семенишин Володимир Орестович, тема дисертації: «Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України», дата захисту: 20.05.2015 р.
Грищук Анна Михайлівна
Контактна інформація
Stay in Touch