Дроздовська Любов Олександрівна

асистент кафедри менеджменту

Тема дисертації : Управління ресурсним забезпеченням вищої освіти України

 

Колективна монографія:

  1. Дроздовська Л. О.Освітній простір регіону як основа соціального розвитку // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи. Колективна монографія / За ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. – Львів: ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 352с. – С. 267-297.

 

Статті, опубліковані у виданнях, що входять у перелік фахових видань:

  1. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України // Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка”. – Том 18.  – Вип. 3/1.– Одеса: Гельветика, 2013. –  С. 151-154;
  2. Дроздовська Л. О. Концептуальні підходи до визначення освіти як чинника розбудови національної економіки //Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”, Випуск 26, Частина 1 – Одеса, – 2018, –  С. 52-57

 

Тези доповіді на конференціях :

  1. Дроздовська Л. О. Напрями підвищення якості надання освітніх послуг в Україні // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання:Матеріали міжнародної студенсько-аспіранської конференції. Львів, 14-15 травня 2010 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 158-159
  2. Дроздовська Л. О., Жук О. П.Значення рейтингових систем вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг // Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту: Матеріали міжн. Інтернет-конференції, 24-25 лютого 2011 р., м. Луцьк, ВІЕМ. – Луцьк, 2011. – С.37-38
  3. Дроздовська Л. О. Інвестиції в освіту як корпоративна соціальна відповідальність бізнесу // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25 листопада 2011 р. – Харків: С.А.М., 2011. – С. 18-19
  4. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Адаптація національної освітньої системи до умов інтеграції в ЄС// Матеріали VIII науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, 26-31 березня 2012. – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – С. 48-49.
  5. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Освітній аудит як інноваційна складова забезпечення якості освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки”. – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 6-8.
  6. Дроздовська Л. О., Жук О. П. Освітній потенціал в системі соціально-економічного розвитку країни та регіону // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.) – Дніпро: НМетАУ, 2018. – C. 735-739
  7. Необхідність та передумови становлення академічного підприємництва в Україні // Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019), відп. ред. Д.Ю. Чайка. – К., 2019. – C. 22-28
Дроздовська Любов Олександрівна
Контактна інформація
Stay in Touch