Чопко Наталія Степанівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Кандидатська дисертація: “ Державне регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного сектора України ”, 08.00.03. – економіка та управління національним господарством, 2013 рік

Сфера наукових інтересів:

Регулювання сфери соціального забезпечення в Україні; фінансове забезпечення розвитку підприємств аграрного сектора; теоретичні і прикладні проблеми стратегічного та фінансового управління; організації підприємницької діяльності та управлінського консультування.

Навчальні дисципліни:

 • Стратегічне управління
 • Менеджмент
 • Управлінське консультування
 • Організація підприємницької діяльності

Публікації:

 1. Чопко Н.С. Методологічні принципи державного регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного сектора / Чопко Н.С. // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. / ДонДУУ. – Т. ХIV, вип. 288: Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Серія: Економіка. – Донецьк: Ноулідж, 2014. –С. 494- 502.
 2. Чопко Н.С. Стратегічні пріоритети державної політики розвитку підприємств аграрного сектора / Чопко Н.С. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – С. 285 – 293.
 3. Чопко Н.С. Методика оценки наращивания экспортного потенциала продовольственного комплекса Украины / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European science review. – 2014. – № 2 . – С. 236-240.
 4. Чопко Н.С. Інституційне забезпечення регулювання аграрного сектора України / Н.С. Чопко // Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова. Серія : економіка. – 2013 – Т.18. – Вип. 2/1 – С. 211–216.
 5. Чопко Н.С. Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора: теоретичний аспект / Н.С. Чопко // Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова. Серія : економіка. – 2013 – Т.18. – Вип. 4/3 – С. 180-183.
 6. Чопко Н.С. Теоретико-методологическая оценка структуры природно-ресурсного потенциала развития продовольственного комплекса / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Applied Sciences. – 2013. – № 4 . – С. 128-132.
 7. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Організація підприємницької діяльності” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування” / Упоряд.: Чопко Н.С., Дроздовська Л.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 102 с.
 8. Чопко Н.С. Чинники розвитку підприємств аграрного сектора України / О.О. Кундицький, Н.С. Чопко // Экономика и управление. – 2012. – № 6. – С. 54–58.
 9. Чопко Н.С. Зарубіжний досвід кредитування підприємств аграрного сектора України / О. О. Кундицький, Н. С. Чопко. // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. – С. 211–216.
 10. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 11. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 12. Чопко Н.С. Функціонування спеціальних режимів оподаткування підприємств в аграрному секторі // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів : Інтереко, 2011. – Спецвип. 24. – С. 398–402.
 13. Чопко Н.С. Державна фінансова підтримка розвитку підприємств аграрного сектору // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 45. – Львів, 2011. – С. 314-317.
 14. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” для студентів напрям підготовки „Менеджмент” / Упоряд.: Яцура В.В., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 15. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Основи управлінського консультування” для студентів напрям підготовки „Менеджмент”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 16. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів напрям підготовки „Менеджмент”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 17. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Основи підприємницької діяльності” для студентів напрям підготовки „Менеджмент”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 18. Чопко Н. Оцінка конкурентоспроможності як складова діагностики економічної безпеки підприємства  / Чопко Н., Скакун О // Економіко-правовий часопис. Збірник наукових праць. –  Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 1. – C.210-219.

Монографії, підручники, посібники:

 1. Корпоративне управління: Навч. посібник. / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 642 с.
 2. Чопко Н.С., Сенишин О. С. Розвиток аграрного сектора економіки як передумова зміцнення продовольчої безпеки України / О.С. Сенишин, Н.С. Чопко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 3. Чопко Н.С. Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М, В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 4. Чопко Н. С. Социально-економческая оценка продовольственного комплекса Украины : [монография ] / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко. – Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2014. – 130 с.
 5. Чопко Н. С. Государственное программирование охраны природной среды в Украине: монография  / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, М. С. Сенишин.  – Latvia, Riga: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2018. – 122 с.

Чопко Наталія Степанівна
Контактна інформація
Stay in Touch