Євтушок Ольга Василівна

ст. лаборант

Старший лаборант кафедри менеджменту

Наукові інтереси: наукове дослідження «Проектування організаційних структур управління підприємств недержавної форми власності».

Наукові праці:

Статті:

 1. Євтушок О. Адаптація сучасних організаційних структур управління до функціонування за умов реформування економіки. / В. В. Яцура, О. В. Євтушок // Вісник ЛНУ ім. І.Франка: серія економічна, Вип. №32. – Львів, 2002 р. – С. 68-73
 2. Євтушок О. Особливості проектування структур управління туристичною фірмою // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2004 р. – №1. – С. 120-123
 3. Євтушок О. В. Організаційне забезпечення розвитку виробничого підприємства (на прикладі ТзОВ «Балко») // Перспективи фінансування ЕКО-Будівництва та енергозбереження із зарубіжних фондів: Інформаційні матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за проектом «ЕКО-Будівництво» енергозберігаюче та екологічне будівництво в умовах трансформації економіки, (Львів, 7-8 грудня 2006р.) / Упорядник Кульчицький І. І. – Львів, Polskapomoc – ЛвЦНТЕІ, 2006. – 121 с. – С. 18-22
 4. Євтушок О. Духовність як інструмент подолання посттравматичного стресу / Н. І. Жигайло, О. В. Євтушок // Post-traumatic stress disorder: adults, children and families in a war situation – international scientific and practical edition. – Vol. IІ. – Warsawa – Kyiv.: PAN – Gnosis, 2018. – р. 235-246

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Євтушок О. В. Про особливості формування організаційних структур управління в перехідній економіці // Економічна система України: європейський вибір: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000 . – С. 36-37;
 2. Євтушок О. В. Значення організаційних структур управління в досягненні якості організаційних змін // Актуальні проблеми формування економічної системи України: матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 – С. 103-104;
 3. Євтушок О. В. Залежність організаційних структур управління від життєвих циклів соціальних систем // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. – УАДУ, Львівський регіональний інститут державного управління. – Львів, 2003 – С. 63-64;
 4. Євтушок О. Вплив соціально-психологічних та професійно-кваліфікаційних характеристик працівників на проектування ефективних структур управління // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2003 – С. 101-102;
 5. Євтушок О. В. Дочірні підприємства як крайня межа децентралізації (на прикладі ВАТ “Львівський автобусний завод”) // Ринкова трансформація України: теорія, практика, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2003 р. – С. 83-84;
 6. Євтушок О. В. Проблеми ефективності організаційних структур управління підприємств недержавної форми власності // Праці четвертої міжнародної конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 5. – Донецьк, ДонНУ, 2003 – С. 208-210;
 7. Євтушок О. Вплив організаційної культури на структуру управління організації // Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2014. – С. 30-33.
 8. Євтушок О.В. Про роль інформаційних систем в контексті регулювання довіри до організації // Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві. Зб. тез за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 лют. 2016 р. / за ред. В. П. Мельника – Львів: Сполом, 2016. – С. 90-92.
 9. Євтушок О.В. Вища економічна освіта в Україні: проблеми та перспективи / О. В. Євтушок, М. О. Кохан // Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні. Зб. тез за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. участю, 19 квітня. 2017 р. / за ред. В. П. Мельника – Львів: Сполом, 2017. – С. 80-81.
 10. Євтушок О. В. Управління пізнавальними маршрутами «Дощового дня» / О. В. Євтушок, О. І. Гнатяк, І. С. Гнатяк  // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 – 28  квітня 2018 року) – Львів: Каменяр, 2018. – С. 112 – 114.

http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Andreychuk-2018.pdf

 1. Євтушок О.В. Постать менеджера як лідера в процесі організаційних змін / А.М. Грищук., О.В. Євтушок // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі”, 15 березня 2019 р. / за ред. В. П. Мельник ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – С. 61 – 63
 2. Євтушок О. В. Управління інфраструктурними об’єктами рекреаційних територій та спеціалізоване снігомірне знімання / І. С. Гнатяк, О. В. Євтушок, О. І. Гнатяк // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка (Львів – Брюховичі, 10 – 12  травня 2019 року) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 47 – 49.

http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Seminar_Zbirnyk-1.pdf

 1. Євтушок О. Позитивний імідж керівника як чинник підтримки управлінських рішень // Інновації в бізнес-освіті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ; 22-23 травня 2019 р., м. Київ. — К. : КНЕУ, 2019. — С. 174-178

https://docs.wixstatic.com/ugd/58e812_5008e70de0c24ba0acac7d8b3361c102.pdf

 1. Євтушок О. Тенденції змін в проектуванні організаційних структур підприємств аграрного бізнесу / О. В. Євтушок, А. М. Грищук //  Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості [Електронний ресурс]: Міжнародній науково-практичній конференції, 23-24 травня 2019 р. – К. : НУБіП України, 2019. – С. 49-52

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u192/tezi_zbirnik_19_kinceviy_2.pdf

Євтушок Ольга Василівна
Контактна інформація
Stay in Touch