Кундицький Олександр Олександрович

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, завідувач

Посада – завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту

Докторська дисертація – Економічне регулювання відтворення факторів виробництва шифр – 08.00.03.

Сфера наукових інтересів:

Відтворення факторів виробництва у вітчизняній економічній системі

Навчальні дисципліни, що викладаються:

 • Менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Аналіз господарської діяльності

Публікації:

 1. Кундицький О.О. Страхування на випадок безробіття як інструмент фінансового забезпечення розвитку робочої сили в Україні // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ. 2009 вип. 24 – 25 – С. 63 – 68
 2. Кундицький О.О. Державне регулювання заробітної плати як основи розвитку робочої сили в Україні // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 41. – 2009. – С. 501 – 507.
 3. Кундицький О.О Проблеми трансформації заощаджень домогосподарств у фізичний капітал в в економіці України // Формування ринкової економіки – Спец. Випуск Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні. Збірник наукових праць – Київ: КНЕУ. 2010 – С.360 – 364
 4. Кундицький О.О. Роль і значення бюджетного фінансування освіти у відтворенні робочої сили та поліпшення її якості у вітчизняній економіці // Економічна теорія та економічна історія – Збірник наукових праць – Луцьк: – ЛНТУ. Вип. 6 (23) –  2009 –  С.447 – 459
 5. Кундицький О.О. Про зарубіжний досвід страхування банківських депозитів фізичних осіб // Формування ринкової економіки в Україні. – Науковий збірник. ЛНУ імені Івана Франка,2010. Вип..21. – С. 305 – 310  – (Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації)
 6. Кундицький О.О. Про використаннязаощадженьпідприємств в системівідтворенняфізичногокапіталу в Україні- Науковий збірник. ЛНУ імені Івана Франка,2010. Вип..22. – С. 189 – 192
 7. Кундицький О.О. Про прибуток як основнеджерелозаощадженьпідприємств// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2010 вип. 20.13 – С.151 – 156
 8. Кундицький О.О. Про страхування депозитів фізичних осіб у господарській системі України // Вісник Львів ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 43. – 2010. – С. 582 – 590.
 9. Кундицький О.О. Роль заощадження населення як джерела розвитку фізичного капіталу // Економіко-правовий часопис №2 – 2011р. – Львівський державний університет внутрішніх справ – С. 3 – 11
 10. Кундицький О.О. Регіональні особливості фінансової бази інвестування в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2010 вип. 21.06 – С.242 – 249
 11. Кундицький О.О. Про зарубіжний досвід страхування банківських вкладів // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2011р. – Сімферополь: Вітропринт, 2011. – С.294 -297
 12. Кундицький О.О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – 552с.
 13. Кундицький О.О., Грициняк О.І.Значення власних коштів підприємства при фінансуванні виробничої та господарської діяльності // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2011 вип. 21.07 – С.199 – 204
 14. Кундицький О.О. Регіональні особливості фінансової бази інвестування в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2011 вип. 21.06 – С.242 – 249
 15. Кундицький О.О., Харко В.Ю. Аналіз господарської діяльності: питання і відповіді. Посібник для самостійної підготовки студентів напряму «Менеджмент» заочної форми навчання. – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 103с.
 16. Г.І. Башнянин. О.М. Мартин, О.О. Кундицький, Ю.А Стеців, П.Я. Юрків. Ринки економічних ресурсів в Україні: проблеми становлення та державного регулювання. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – 288с.
 17. Кундицький О.О. Особливості джерел фінансової бази розвитку землі як економічного ресурсу у вітчизняній економіці // матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» – 28 – 29 жовтня 2011р. – Одеса, – С 44-46,
 18. Грициняк О.І. Державне регулювання відтворення людських ресурсів в командній системі // матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» 28 – 29 жовтня 2011р. – Одеса, – С 62 – 63
 19. Кундицький О.О. До питання про регіональнуінвестиційнуполітику// Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Випуск 24. – Львів, 2011. – С. 234 – 240.
 20. Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Кундицький О.О. та інші Сучасні економічні теорії: Навч. Посібник / за ред.. Г.І. Башнянина – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 213 с.
 21. Кундицький О.О., Башнянин Г.І., Москва М.Г та інші Ринок земельних ресурсів в Україні: регіональний аспект. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – 265с.
 22. Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – 333с.
 23. Кундицький О.О., Чопко Н.С Аналіз господарської діяльності Навчально-методичні поради для студентів напряму «Менеджмент». – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 63с.
 24. Кундицький О.О., Чопко Н.С Основи управлінського консультування Навчально-методичні поради для студентів напряму «Менеджмент». – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 63с.
 25. Кундицький О.О. Державне регулювання відтворення землі як фактора виробництва // Збірник тез міжнародної науково-практичної конфкркнції «Наука і духовність у системі сучасного управління» – 19 квітня 2012 – Льві, – С.165
 26. Кундицький О.О. Теоретичні основи визначення сутті професійно-кваліфікаційного складу робочої сили / Олександр Олександрович Кундицький, Олег Ігорович Грициняк // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Випуск 28. – Львів, 2012. – С. 111 – 115.
 27. Кундицький О.О, Фінансова база відтворення землі як фактора виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України / Степан Панчишин, Олександр Кундицький // Wroclaw: WydawnictwoUniwersytetuWroclawskiego. 2012 Tom C.
 28. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення фізичного капіталу / Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 490с. С. 400 – 449
 29. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyVIIImiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji – 07 – 15 listopada 2012 – Przemysl. – c.92 – 94
 30. Кундицький О.О. Основні метрологічні типи лібералізаційної ефективності господарських систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyVIIImezinarodnivedecko-praktickakonference «Zpravyvedeckeideje – 2012» – 27 rijna – 05 listopadu 2012 – Praha. – c. 87 – 90
 31. Кундицький О.О. Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2012 вип. 22.12 – С.227 – 231.
 32. Кундицький О.О. Лібералізація економічних систем: поняття і основні типи / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції «Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, економіки, математики і техніки» – 29-30 жовтня 2012 р. – Тернопіль – с. 20 – 23.
 33. Кундицький О.О. Фінансова база як передумова розвитку підприємств аграрного сектора /О. О. Кундицький, Н. С. Чопко // Управлінські інновації. – Тернопіль, 2012. – С. 46-51
 34. Кундицький О.О. Чинники розвитку підприємств аграрного сектора України / О. О. Кундицький,Н. С. Чопко // Экономика и управление. –2012. – №6. – С. 54–58
 35. КундицькийО.О. Зарубіжнийдосвідкредитуванняпідприємстваграрногосектора / О. О. Кундицький,Н. С. Чопко // Формуванняринковоїекономіки. –2012.  (маєбутиулютому)
 36. КундицькийО.О.Теорія організації. Підручник. / І.І.Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький– Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 176 с.
 37. КундицькийО.О.Регулированиефинансовойбазывоспроизводствафакторовпроизводства. Моногравия. / А.А. Кундицкий – ГерманияLAPLAMBERTAcademicPublishing – 647 с.
 38. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджменторганізацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
 39. Кундицький О.О. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт студентів напряму підготовки 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”/ Кундицький О.О., Яцура В.В., та інші // – Львів: Виавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 43с.
 40. КундицькийО.О Ефективність капіталізації капіталізованих економічних систем перехідного періоду / БашнянинГ.І, СельськийА.А., ТурянськийЮ.І., КундицькийО.О. // МатеріалиВсеукраїнськоїнаукової Інтернет-конференції„Економічна кібернетика – інженерія економіки” – 22 – 23 квітня 2013 р. – Тернопіль – с. 85 – 88.
 41. Кундицький О.О. Ефективність капіталізації гіпокапіталізованих економічних систем / БашнянинГ.І, СельськийА.А., ТурянськийЮ.І., КундицькийО.О. //Матеріалидявятої Міжнародної науково-практичноїінтернет-конференції„Простір і час сучасної науки” – 22 – 24 квітня 2013 р. – Київ – с. 1 – 3.
 42. Кундицький О.О. Інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність економічних систем / БашнянинГ.І, СельськийА.А., ТурянськийЮ.І., КундицькийО.О. // МатеріалиВсеукраїнськоїнаукової Інтернет-конференції„Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України” – 20 – 21 травня 2013 р. – Тернопіль – с. 34 – 36.
 43. Кундицький О.О. Основні типи капіталізаційних ефектів у різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.8 – С.172 – 177
 44. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2013 вип. 23.7 – С.120 – 124
 45. Кундицький О.О. Поняття капіталу як матеріальної основикапіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Науковий вісникСхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Економічні науки № 4 (253) – 2013 – С. 4 – 10.
 46. Кундицький О.О. Вплив фактора часу на ефективність капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyIХ mezinarodnivedecko-praktickakonference « Efektivninastrojemodernichved – 2013» – 27 dubna – 05 kvetna 2013  – Praha. – c. 41 – 44/
 47. Кундицький О.О. Основніттипи капіталізованих ефектів в різних ринкових періодах / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyIХ miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji „EuropejskanaukaXXIpowieka – 2013 ” – 07 – 15 maja 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
 48. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О.// Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – 2012 вип. 22.14 – С.166 – 173
 49. Кундицький О.О. Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyIХ miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji „Kluczowenaukowejbdzialnosci – 2013 ” – 07 – 15 stycznia 2013 – Przemysl. – c.44 – 47
 50. Кундицький О.О. Лібералізаційна еластичність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // MaterialyVIIImiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji „WyksztalcenieInaukabezgranic – 2012 ” – 07 – 15 grudnia 2012 – Przemysl. – c.47 – 50
 51. Кундицький О.О. Взаємозв’язок лібералізації та капіталізації економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за VIIIмеждународнанаучна практична конференция „Achievementofhighschool – 2012” – 17 – 25 november – София. – с.49 – 51.
 52. Кундицький О.О. Масштабна капіталізаційна ефективність економічних систем / Башнянин Г.І, Сельський А.А., Турянський Ю.І., Кундицький О.О. // Материали за IХ международнанаучна практична конференция„Новината за напреднали наука – 2013” – 17 – 25 май – София. – с.8 – 10.
 53. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення землі як фактора виробництва / Кундицький О.О., Дунас О.І. // Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 501 с. С. 312 – 368
 54. Кундицький О.О. Теоретичні засади економічного відтворення факторів виробництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» К.: КНЕУ, 2013. – С.182 – 185
 55. Кундицький О.О. Шляхи покращення ефективності державного регулювання вищої освіти в Україні / О.О. Кундицький // Проблеми та  перспективи  розвитку  економіки  і  підприємництва  та  комп’ютерних технологій  в  Україні:  збірник  тез  доповідей  Х  науково-практичної  конференції,  31  березня  –  5  квітня  2014  р.  /  Навчально-науковий  Інститут  підприємництва  та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – С. 188 – 190.
 56. Кундицький О.О. Державне регулювання економіки: підручник / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
 57. Кундицький О.О. Вдосконалення регулювання освіти як основного інституту розвитку робочої сили /  О. О. Кундицький, О. І. Грициняк  //  Науково-практичний журнал „Регіональна економіка та управління” – 1 (01)  березень 2014, С. 90 – 90 – 94.
 58. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент / О.О. Кундицький – Львів: «Новий Світ – 2000» – 288 с.

Монографії/Підручники/Навчальні посібники:

 1. Кундицький О.О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – 552с. Монографія.
 2. Кундицький О.О. та інші Сучасні економічні теорії: Навч. Посібник / за ред.. Г.І. Башнянина – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 213 с. Монографія.
 3. Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012. – 333с. Монографія.
 4. Кундицький О.О. Теорія організації. Підручник. / І.І.Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 176 с. Підручник.
 5. Кундицький О.О. Регулированиефинансовойбазывоспроизводствафакторовпроизводства. Монография. / А.А. Кундицкий – ГерманияLAPLAMBERTAcademicPublishing – 647 с. Монографія.
 6. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення землі як фактора виробництва / Кундицький О.О., Дунас О.І. // Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 501 с. С. 312 – 368 Монографія.
 7. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент / О.О. Кундицький – Львів: «Новий Світ – 2000» – 288 с. Навчальний посібник.
 8. Кундицький О.О. Ринок земельних ресурсів в Україні: регіональний аспект. / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. – 265с. Монографія.
 9. Кундицький О.О. Державне регулювання фінансових ресурсів відтворення фізичного капіталу / Економічні системи: Монографія. Т.3 / За ред. Г. І. Башнянина. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 490с. С. 400 – 449. Монографія.
 10. Кундицький О.О. Державне регулювання економіки: підручник / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с. Підручник.
Кундицький Олександр Олександрович
Контактна інформація
Stay in Touch