Данилевич Наталія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посада, науковий ступінь:

Доцент кафедри менеджменту, к.е.н

Сфера наукових інтересів:

Актуальні проблеми соціології управління та соціології менеджменту; організація управління екологічними процесами та державне регулювання еколого-інноваційної діяльності в Україні.

Навчальні дисципліни:

 • Економічна соціологія
 • Соціологія праці
 • Соціально-гуманітарні концепції менеджменту

Загальна кількість та основні наукові та навчально-методичні праці – близько 70 праць.

 1. Соціологія і психологія: Навчальний посібник (Розділ 12. “Паблік рилейшенз” Данилевич Н.М.) /За ред. проф. Ю. Ф. Пачковського.- К.: Каравела, 2009.-760с.
 2. Данилевич Н.М. Напрями удосконалення організації управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін/ Н.М.Данилевич //Вісник Львівського університету. – Вип. 47. – Львів, 2012. – С. 162–166.- (Серія економічна).
 3. Данилевич Н.М. Стратегія управління  соціоекосистемами/ Н.М.Данилевич //Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 Вип. 31. – С. 50 –57.
 4. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири:[Текст] монографія/[А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З.Юринець];за наук. ред. З. Юринець.- Луцьк: Вежа – Друк, 2012.- 292 с.
 5. Danylevych N.M., Yastrubskyy M.Ya., Sydorchuk K.A. Ecological innovations in Ukraine/ N.M. Danylevych, M.YaYastrubskyy, K.A.Sydorchuk// Проблеми економіки та управління – Вісник  Національного університету «Львівська політехніка» №799. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С.189-194
 6. Данилевич Н.М. Система екологічного менеджменту і аудиту на підприємстві: інформаційний аспект/ Н.М.Данилевич//Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, № 797. – Львів, 2014. – С. 363–372.
 7. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства: колективна монографія (ДанилевичН.М. Розділ 2.3. Оптимізація обліку соціоекосистем та актуальність розрахунку ефективності їх функціонування)/ За редакцією проф. А.Загороднього та проф. Г.Ронека Львів – Люблін: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 308с.
 8. Danylevych N.M., Yastrubskyy M.Ya., Kuznyetsov Ya. V. Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine/ N.M. Danylevych, M.Ya Yastrubskyy, Ya.V.Kuznyetsov // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Проблеми економіки та управління”, № 779. – Львів, 2014. – С. 156–163.
 9. Данилевич Н.М. Аналіз ефективності функціонування соціоекосистем в господарській системі України/ Н.М.Данилевич  // XXII-га міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” – (15-16 травня).- Львів,  2015. – С. 71-72.
 10. Данилевич Н. М. Економічні засоби безпеки екологічного страхування в Україні / Н. М. Данилевич // Міжвузівська науково-практична конференція курсантів та студентів “Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій ” (30 квітня 2015 р.). – Львів,  2015. – С. 207-209.
Данилевич Наталія Михайлівна
Контактна інформація
Stay in Touch